คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย “กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว”ประจำปี 60ที่แปลงเกษตรสาธิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย  กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปี 60. เพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมที่กำลังจะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตชาวนา  และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนให้กลับคืนมาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ประเพณีอันดีงามยังคงดำเนินสืบทอดกันต่อไป ซึ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้ เป็นผลมาจาก โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560  การดำเนินโครงการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นนทศักดิ์   เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญจิต   แสงสว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวข้าว" โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563