ประชาชนชาวตำบลบางทรายเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางทราย นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศนตรีเทศบาลตำบลบางทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  สำนักงาน ปปช.จึงกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1.ดัชนีความโปร่งใส 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทุกช่องทางและสามารถตรวจสอบได้  เทศบาลตำบลบางทรายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบการประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการประชุมประชาคมขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ  และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการประเมินทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบางทรายอย่างครบถ้วน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563