โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสวนผักและพืชสมุนไพร ผลผลิตที่ได้นำกลับไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้รับมอบนยาบายมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ นอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  จึงได้ทดลองปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง ภายในโรงเรียน โดยร่วมมือกับคณะครู และนักเรียน ร่วมกันพัฒนา ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ สวนผัก และพืชสมุนไพร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน สามารถนำพืชผักสวนครัว ร่วมถึงพืชสมุนไพรหายาก มาทดลองปลูก เพาะเลี้ยง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในการร่วมมือเพาะชำต้นไม้ ให้เจริญเติบโต และยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ ไปมอบให้กับทางโรงครัวของโรงเรียนในการประกอบอาหารกลางวัน อีกด้วย ซึ่งภายในสวนผักและพืชสมุนไพรนั้น มีต้นไม้หายากนานาชนิด พืชผักสวนครัวรั่วกินได้ อาทิ ต้นกะเพา ต้นมะนาว ต้นทองหลาง ขิง ข่า ตะไคร้  สมุนไพรแสลดพังพอนตัวเมีย   ต้นประยงค์  ต้นเหงือกปลา และสมุนไพรหายากอีกหลายชนิด

สัมภาษณ์นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

         
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563