โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อวินออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันแก่ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านฉัตรทองที่ชุมชนหมู่บ้านฉัตรทอง หมู่3 ต.บ่อวินอ.ศรีราชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อวิน นำเจ้าหน้าที่ออกคัดกรองผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และเร่งด่วนของประเทศ ทำให้ประชาชนมีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดื่มชา กาแฟ ความเครียด เป็นต้น เห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้แก่ การบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม ไขมันและน้ำตาลสูง น้ำหนักตัวมากเกินมาตรฐาน ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น อีกทั้งยังขาดการตื่นตัว ขาดความตระหนัก ขาดความรู้ ขาดทักษะและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้นการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรค ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อวินได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการค้นหาและคัดกรองโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านฉัตรทองซึ่งมีอยู่กว่า600คน ทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของการเจ็บป่วย อันจะเป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดนโยบายในการควบคุม ป้องกัน และลดอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งประชาชนในกลุ่มเสี่ยงได้เกิดทักษะในการค้นหากลุ่มเสี่ยงของโรคดังกล่าวในชุมชนหมู่บ้านฉัตรทองต่อไปซึ่งก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาให้ตรวจสุขภาพหลังเลิกงาน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563