โรงเรียนปรีชานุศาสน์เปิดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ฝึกการทำงาน ฝึกทักษะทางอาชีพวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรีชา เลขที่ 6/1 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี  คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเปิดโครงการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 163 คน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ 45 คน ครู  25 คน ทำการฝึกทักษะทางอาชีพในแต่ละฐานที่จัดไว้ประกอบด้วย ฐานศิลปะป้องกันตัว การต่อหลอดไฟ การทำน้ำยาล้างจาน ประกอบอาหาร ทำอาหาร และการแข่งขัยกีฬาร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพดี ตามนโยบายของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูเปลี่ยนบทบาทการสอนเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้ฝึกคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563