สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจัดประชาคมส่วนได้ ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็น การประกาศเขตพื้นที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงหอยทะเลในอ่าวศรีราชา  ที่เรือนวัฒนธรรมตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่ และ  สำนักงานประมงอำเภอศรีราชา ร่วมกันจัดประชาคม   ส่วนได้     ส่วนเสียรับฟังความคิดเห็น การประกาศเขตพื้นที่อนุญาต  ให้เพาะเลี้ยงแพหอย ในอ่าวศรีราชา  โดยมี ผู้ประกอบการแพหอย ในอ่าวศรีราชา เกินกว่า ครึ่ง ที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการไว้  240 ราย มาร่วมรับฟังความคิดเห็น และชี้แนะ ตามพระราชบัญญัติ  การประกอบการประมงไทย ตามหลักรัฐธรรมนูญไทย  มาตรา 5 วรรคแรก ที่ว่าทะเลเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทุกคนสามารถร่วมใช้ด้วยกัน ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติการประมงใหม่ ปี 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงหอยทะเล จึงต้องสั่งให้ มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  และ จัดระเบียบแพ หอย ให้เป็นสัดส่วน เพื่อการใช้สาธารณะประโยชน์ร่วมกันได้ กับ การคมนาคม การขนส่งเรือโดยสาร  กิจการทางการทหาร ฃด้วยในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าไปทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างแพร่หลาย และ ได้มีการขยายพื้นที่ในการลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ  อันจะส่งผลกระทบต่อราษฎรผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค และ บริโภค รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำ และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ และมีความยั่งยืน และเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำมากเกินความจำเป็นจึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563