นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาลที่ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมร้องเพลงชาติ และได้ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสทุกขั้นตอน สนับสนุนและส่งเริม ให้บุคลากรและผู้มีสาวนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือทุกช่องทางการร้องเรียนผ่านเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนปรฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563