องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเรวัฒ ผลลูกอินทร์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒวรลักษณ์ นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี นายอาวุธ บุญสุวรรณ เลขานายก อบจ.ชลบุรี นายพฤฒิพงษ์ สิงห์โตทอง ประธานสภา อบจ.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 140 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรีมาบรรยายให้ความรู้

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560 ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจในระเบียบกฏหมาย เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการพัสดุตั้งแต่การจัดหาจนถึงการจำหน่ายพัสดุ ปัญหาด้านการเงินการบัญชีและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนโครงการต่างๆมักถูกตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิด แม้ว่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจในระเบียบกฏหมายที่ถือปฏิบัติ ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การจัดทำบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบกฏหมาย นำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและหน่วยงานต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563