โรงเรียนในเขตตำบลบางพระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จัดกิจกรรม เยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560ด้วยเทศบาลตำบลบางพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า สังคมเมืองน่าอยู่ สู่รัฐสวัสดิการ หมู่บ้านท่องเที่ยวระดับสากล พลเมืองเป็นมิตรจิตแจ่มใส ส่งออกวัฒนธรรมแดนไกล วัฒนธรรมใฝ่รู้ สู่สิ่งยาก บากบั่นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้นำวิจัย และพัฒนา ศูนย์กีฬาเป็นอาชีพ เร่งรีบพลังงานทดแทน สู่แดนผู้นำด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ทำให้เทศบาลตำบลบางพระตระหนักถึง ปัญหาพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบัน พบว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ รัฐบาลจังกำหนดให้ การประหยัดพลังงาน เป็นวาระแห่งชาติ เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสอนุรักษ์พลังงาน ประจำประงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยนำ นักเรียน และ คณะครู สถานศึกษา ต่าง ๆ ในเขตตำบลบางพระ เข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน เพื่อให้เด็ก และ เยาวชน  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงาน ในภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นการเริ่มต้น ได้ง่าย ในครอบครัว ตนเอง ได้ถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน การเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานธรรมชาติ และนำความรู้ที่ได้ เป็นหลัก ในการประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน และ ยังนำความรู้ที่ได้ กลับไปเผยแพร่ในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563