มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 นำวิทยากรทหารร่วมกิจกรรมรับน้องสอดแทรกความรู้ การใช้สังคมเพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร. อำนวย  คำตื้อ   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย  ได้จัดให้ นักศึกษาได้พบปะ กับคณะผู้บริหาร พร้อมรับคำแนะนำสิ่งควรปฏิบัติเมื่ออยู่  ร่วมกันในมหาวิทยาลัย อาทิ แนะนำข้อมูล และให้ความรู้ด้านงานทะเบียน  การลงทะเบียน การเพิกถอนรายวิชา การใช้ระบบทะเบียนออนไลน์  แนะนำข้อมูลด้านบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา เช่น  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ฐานข้อมูลออนไลน์  สมาคมศิษย์เก่า และ ระบบอีเมล์นักศึกษา  แนะนำกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร  งานกิจกรรมนักศึกษา และ หอพักของมหาวิทยาลัย  ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  และ จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 4 คณะ 1 สถาบัน   แบ่งฐานกิจกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 10 ฐาน จากทีมวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12  ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ประกอบด้วย ฐานมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินับและความรับผิดชอบ  ฐานมีทักษะทางการสื่อสาร  การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานมีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นสากลทางวิชาการ  ฐานยาเสพติดภัยพิบัติร้ายทำลายชีวิต ฐานระวังเป็นเหยื่อยาเสพติด ฐานครอบครัวเกราะป้องกันยาเสพติด  ฐานเฝ้าระวังชุมชนเพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว  ฐานผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ  ฐานติดยารักษาได้  และ ฐานเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังยาเสพติดสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563