รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแถลง ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละประเภทให้ตรงตามความต้องการ กระทรวงการศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการตาใข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯมีวิศัยทัศน์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม(lnnovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาโดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน  6 ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี และมีแผนการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ความพร้อมครูอาชีวศึกษา 4.0 และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง อาทิการจักตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งได้ดำเนินหารจัดตั้งแล้ว หลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาการค้า หารลงทุน ภาคอุตสาหกรรมแลพบริการในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการผลิตกำลังคนตามกรอบ New Engine of Growth และ EEC  มีเป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ปี 2560-2564 หลักสูตรระยะสั้น 125,880 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 29,925 คน ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 39,250 คน และปริญญาตรี 2,430 คน เป็นต้นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563