เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักปลัดเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ประธานสภาฯ บุญเรือน  มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
                -ญัตติขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนจากสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาล มติที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
                • คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ได้แก่ ๑) ประธานฯ บุญเรือน มุ่งหามณี  ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง  ๒) สท.อัมพิกาเซียสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล และ ๓) สท.จตุพร บุญชอบ  สมาชิกสภาเทศบาล
                • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้แก่ ๑) รองประธานฯ ทวี ด้วงศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง  ๒) สท.วันชัย พุ่มเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล ๓) สท.อนันต์ ใจประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล
-ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ป่าไม้จัดตั้งวัดของที่พักสงฆ์ (วัดธรรมจักรคีรี) มติที่ประชุม เห็นชอบ                 
                -ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ประชุม อนุมัติ
                -ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ประชุม อนุมัติ
                - ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาล มติที่ประชุม รับทราบ
                - ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๒) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) มติที่ประชุม รับทราบ


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563