โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงานโดยนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบคุณธรรมโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล มีศูนย์การรักษา เฉพาะทางทางการแพทย์มีมากขึ้นมี นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในการรักษารวมถึงการสร้างเสริมชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ภายใต้มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฏหมายตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพมุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานมีจิตบริการที่ดีและสามารถให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ โดนมี นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช) คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล   และพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2559 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็น. "โรงพยาบาลคุณธรรม" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ช่วยกันคิดจนตกผลึกออกมาเป็นอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคุณธรรมที่ว่า "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน" และในปี 2560 นี้คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างแท้จริงและสามารถดำรงคุณธรรมไว้ได้อ ย่างยั่งยืน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563