สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมการพร้อมมอบชุดกีฬาและเงินสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมการพร้อมมอบชุดกีฬาและเงินสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีคนที่ 1 นายประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีคนที่ 4 นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคม นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ เหรัญญิกสมาคม  นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง คณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสามคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยวาระที่ประชุมประกอบด้วยการการดำเนินโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี การจัดทำแผนงานเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การอบรมการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทางน้ำ และการส่งทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ.จังหวัดสงขลา

โดยหลังจากการประชุมนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา นายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์  รองนายก อบจ.ชลบุรี นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ เหรัญญิกสมาคม นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง กรรมการสมาคม เป็นผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี มอบสวัสดิการจำนวน1,885,500 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมชุดกีฬาให้กับผู้ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬา 684 คน จำนวน 38 ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่44 "สงขลาเกมส์" จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 โดยทัพนักกีฬาและผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจะออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรีในวันที่ 16 มิถุนายน 2560ที่จะถึงนี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563