เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค ลดร้อน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการป้องกันโรคที่เกิดจากมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอย และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค ลดร้อน ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก  รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล  รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รู้จักการป้องกันโรคที่เกิดจากมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอย และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการลดมูลฝอย ลดปริมาณขยะอินทรีย์ และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลฯ มีความสมดุลและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ มาหมักปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมในโครงการ จำนวน ๕๐ คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563