ประธานกองทุนหมู่บ้านตำบลบางพระเรียกตัวแทนกองทุน ทุกหมู่ ร่วมเขียนโครงการ เพิ่มศักยภาพ รอรับเงินสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ประชารัฐ ปี 60
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบางพระ หมู่ที่ 6  นาย เธียรไชย นาคอนันต์พิศาล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีราชา และประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบางพระ เรียกเจ้าหน้าที่ กองทุนหมู่บ้าน ตำบลบางพระ ทั้ง 12 หมู่ เข้ารับฟังการชี้แจ้งแนวทาง เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560  ด้วยทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ทั่วประเทศ ได้ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาความเข้มแข็ง และ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบโครงการภายใต้กรอบ งบประมาณ 200,000 บาท ต่อโครงการ โดยอาจบูรณาการโครงการร่วมกัน ระหว่างชุมชน  และ เป็นโครงการที่จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือ แก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน หรือ การจ้างงานของคนในชุมชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ คนในชุมชน ร่วมถึงต่อยอดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ โดยเรียกให้ กองทุนแต่ละหมู่บ้าน มาร่วมกันเขียนแผน และ แบบสำรวจการเสนอโครงการ ตามที่ระบุไว้ หรือ เคยดำเนินการก่อนหน้านี้ เพื่อรอรับเงินสนับสนุนต่อยอดโครงการ ในรอบแรก ซึ่งจะปิดกำหนดส่งในวันนี้

สัมภาษณ์นาย เธียรไชย นาคอนันต์พิศาล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563