เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560


       
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล              ฝ่ายบริหาร และมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยสมาชิก                  สภาเทศบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนทั้ง                 13 ชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้
                ภายในการประชุม ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าด้วยเรื่อง              การอบรมหลักสูตร “สมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทการตรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561” และการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จากนั้น ได้เข้าสู่เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
                เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
1. เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม                     ฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองศรีราชา แจ้งโดยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
2. เรื่อง รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี                      (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) รายงานโดยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      

1. ญัตติ ขอความเห็นชอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2561 เสนอโดยนายจิร จักกะพาก                             รองนายกเทศมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

2.    ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เสนอโดยนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อและคัดเลือก                 นายเสรี ขจรไชยกุล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา 

 3. ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองคลัง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน,ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     เสนอโดยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินฯด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.     ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์            เสนอโดยนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ             ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

5.    ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน,ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ประเภทครุภัณฑ์                  ไฟฟ้าและวิทยุ และโอนลดประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เสนอโดย                  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติโอนเงินฯ                   ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

6.     ญัตติ ขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”                   โดยการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง                 ส่วนท้องถิ่น เสนอโดยนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งผู้บริหาร               ขอถอนญัตติดังกล่าว
เรื่องอื่นๆ
-      การก่อสร้างบริเวณแยกสามเหลี่ยม (เดิมร้านข้าวมันไก่) ด้านหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนศรีราชานคร
-      การก่อสร้างบริเวณซอยด้านข้างธนาคารธนชาต ถนนสุขุมวิท

หลังจากนั้น นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ลง ในเวลา 12.10 น. ณ ห้องประชุม สภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา









                 






                 
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563