เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการให้แก่พี่น้องประชาชนในด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรในชุมชน สามารถนำไปขยายผลแก่ชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกอีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรรถพล  ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๕๐ คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563