เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ แบบบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อดีตนายกฯ บุญเลิศ น้อมศิลป์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุมฯ เนื่องด้วยมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
                                ๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักคนงานและการปล่อยน้ำเสียของบ้านพักฯ การตรวจสอบและติดตั้งชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ การประสานงานการประปาแหลมฉบังแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่มีแรงดัน บริเวณเขาน้ำซับและเขาบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทำสวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนแหลมฉบังกลาง และการเพิ่มจำนวนร้านค้าในโครงการตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นต้น
                                ๒. ประชุมชี้แจงโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563