งานเฉลิมฉลอง 80 ปี ดาราสมุทร "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" พิธีเปิดและเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global Learning Centre)


งานแถลงข่าว 

งานเฉลิมฉลอง ๘๐ ปีดาราสมุทร  “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”
พิธีเปิดและเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global Learning Centre)
ผู้ร่วมแถลงข่าว
                        บาทหลวงยอด  เสนารักษ์   ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์    ผู้อำนวยการ
บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ   รองผู้อำนวยการ
นายสมชาย  พันนุช   นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
บทแถลงข่าว
บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  
๑. ที่มาของงานเฉลิมฉลอง 
โรงเรียนมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้นทุกปีอยู่แล้ว  แต่ในปีนี้  เป็นโอกาสสำคัญที่โรงเรียนมีอายุครบ ๘๐ ปี  ซึ่งนับจากวันที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๙  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวิลลา สแตลลามารีส”  แต่ถ้าพูดถึงการเริ่มเป็นสถานที่สอนหนังสือให้กับเด็กจริง ๆ  ต้องย้อนไปในปี พ.ศ.๒๔๗๕   ซึ่งใช้บ้านพักตากอากาศของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เป็นสถานที่สอนหนังสือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  และในปี พ.ศ.๒๕๘๖  ได้ย้ายมาอยู่บริเวณสามเณรราลัยพระหฤทัยศรีราชาในปัจจุบัน และมีการเปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนวิลลาสแตลลามารีส เป็นโรงเรียนดาราสมุทร  ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔
๒. งานเฉลิมฉลอง ผนวกกับ ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
เนื่องจากปีนี้  พระศาสนจักร กำหนดให้เป็น “ปีศักดิ์สิทธ์แห่งเมตตาธรรม”  ซึ่งโรงเรียนดาราสมุทรเอง  ก็จัดการศึกษาภายใต้อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  นำคุณค่าพระวรสารมาบูรณาการในการจัดการศึกษา  กำหนดอัตลักษณ์นักเรียน  “รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์  พอเพียง”   ดังนั้นในโอกาสที่โรงเรียนครบ ๘๐ ปี  จึงผนวกกับ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”  โดยให้การเฉลิมฉลองโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ไปด้วย 
๓. มีการเปิดและเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global Learning Centre) 
อาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global Learning Centre)  เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๔  โอกาสโรงเรียนดาราสมุทรครบ ๗๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเป็นสถานที่ให้บริการการฝึกอบรมแก่โรงเรียนใน รสจ.   การก่อสร้างได้ดำเนินการ และเริ่มใช้อาคารในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน เห็นควรให้มีการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๘๐ ปี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙    
ภายในอาคาร ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
ชั้นใต้ดิน เป็นที่จอดรถของบุคลากรภายในโรงเรียน สามารถจอดรถได้ประมาณ ๖๐ คัน 
ชั้น ๑ เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน ๑,๓๐๐ ที่นั่ง
ชั้น ๒ ห้องผู้บริหาร และห้องฝ่ายต่าง ๆ 

ชั้น ๓ ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้องเรียนขงจื่อ) 
ภาษาญี่ปุ่น  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว
ห้องให้คำปรึกษา และห้องสมาคมผู้ปกครองและครู และห้องสมาคมศิษย์เก่า
ชั้น ๔ ห้องประชุมขนาดใหญ่  ห้องเรียน 
ชั้น ๕-๗ ห้องเรียน 
ชั้น ๘ ห้องประชุมขนาดเล็ก  ห้องกิจกรรมนักเรียน 

(บาทหลวงนันทพล สุขสำราญ) 
5.  กิจกรรมในโอกาสแห่งความปิติยินดี
กิจกรรมในงานนี้  แบ่งเป็น  ๒  ระยะ  คือ 
ระยะที่ ๑   กิจกรรมก่อนวันเฉลิมฉลอง    ประกอบด้วย
1. กิจกรรมด้านกีฬา   (วันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน) 
1.๑  การแข่งขันฟุตบอล 
- รุ่นอายุ  12 ปี   ประกอบด้วย  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี และโรงเรียนวัฒนานุศาสน์  
- รุ่นอายุ ๑๘ ปี  ประกอบด้วย  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
โรงเรียนศรีราชา และวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC)
1.๒ การแข่งขันฟุตซอล 
- รุ่นอายุ ๑๐ ปี ประกอบด้วย  โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์  
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  และโรงเรียนดาราจรัส
- รุ่นอายุ 18 ปี ประกอบด้วย  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนศรีราชา  
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
1.๓ การแข่งขันบาสเกตบอล 
- รุ่นอายุ 15 ปี ชาย  ประกอบด้วย โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนศรีราชา
-รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย  ประกอบด้วย  โรงเรียนดาราสมุทร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.๔  การแข่งขันฟุตบอลระหว่างดารานักแสดง กับดาราสมุทร  (๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
2. กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย 
- การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยการเต้นประกอบเพลง 
- การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย / ความปลอดภัย
3. กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ “ดาราตาวิเศษ”  ให้นักเรียนรักความสะอาด  ทิ้งขยะให้ถูกที่  แยกขยะ และ   การนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) 

(บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์)
4. กิจกรรมด้านวิชาการ  ดังนี้  
4.๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้นร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการวิเคราะห์ข้อสอบปีที่ผ่านมา นำมาวางแผนเพื่อแก้ไขในมาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์  นำไปบูรณาการในการเรียน ติวเพิ่มในการเรียนพิเศษคาบ ๘ และวันเสาร์  และให้ใช้ร่วมกับข้อสอบของครูในการวัดผลนักเรียน  (ตลอดปีการศึกษา)
4.๒ การแข่งขัน Speech  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน)
4.3 การแข่งขัน  A-mat   Cross-word  Sudoku และคำคม  (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน)
4.4  การประกวดโครงงาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓5.. กิจกรรมด้านสันทนาการ 
- การจัดคอนเสริต์ โดยศิลปินจากบริษัทแกรมมี่  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (วันที่ ๙ พฤศิจกายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
- การจัดการแสดงสำหรับนักเรียนระดับเนอร์สเซอรี่ – ประถมศึกษาปีที่ ๓  (มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐)
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมจิตอาสา / จิตสาธารณะ  โดยแบ่งเป็น
1) กิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ดังนี้
- พี่สอนน้อง  โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องระดับประถมศึกษาในค่ายคุณธรรมนำชีวิต  และจัดกิจกรรมให้กับน้องระดับอนุบาลในโอกาสต่าง ๆ 
- จิตอาสาจราจร  ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรในโรงเรียนทุกเช้าและเย็น และในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของโรงเรียน และของวัด 
2) กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน ดังนี้
- การช่วยสอนหนังสือ และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนน้อง  ซึ่งปัจจุบันมี 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดเขาฉลาก  โรงเรียนบ้านทางตรง  โรงเรียนห้วยกรุ  และโรงเรียนวัดวังหิน
- การช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนในชุมชน เช่น การทาสีโรงเรียน การปรับปรุงห้องน้ำ 
- ร่วมกับหน่วยงานในชุมชน เช่น สภาอภิบาลวัด เพื่อช่วยเหลือผู้รอโอกาส 
6. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และการปรับภูมิทัศน์ 
- การทำสนามหญ้าเทียม  หน้าอาคารเพิ่มเกียรติ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในพัฒนาทักษะทางกีฬาให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ของเด็กเนอร์สเซอรี่ 
- การทาสีอาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ (อาคาร ๔๐ ปี)   อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การสร้างบรรยากาศ การเป็นสนามแพร่ธรรมในโรงเรียน ด้วยการติดป้ายพระวาจาให้ทั่วบริเวณโรงเรียน 
- การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ บริเวณวงเวียนแม่พระ   เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน 
- การปรับปรุงห้องประชุมทรินิตี้  อาคารบูรณาการ
- การซ่อมแซมศาลาเรือนไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ระยะที่ ๒   กิจกรรมวันเฉลิมฉลอง (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙)    ประกอบด้วย
๑. นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  ดังนี้
- การแสดงผลงานด้านโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘  โครงงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  ๘  โครงงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  ๘  โครงงาน
- การแสดงความสามารถของนักเรียน 
สาธิตการวางภาพคนเหมือน 
สาธิตเพลงฉ่อย ฉลอง ๘๐ ปีดาราสมุทร (นักเรียนแต่งเพลงเอง)
สาธิตการใช้โปรแกรม Sketch UP & ศาสตร์ฮวงจุ้ย   สาธิตการใช้โปรแกรมข้อสอบออนไลน์  ทูเทส 
สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ชีวะ  เคมี  ฟิสิกส์  
๒. พิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา  
- ประธานในพิธี  คือ   พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี  
- แขกผู้มีเกียรติ คือ   พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนช้ย  สมานจิต 
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู 
ผู้บริหาร ในอดีต
พระสงฆ์ในสังฆมณฑลจันทบุรี และใกล้เคียง
หน่วยงาน / องค์กร ภาครัฐและเอกชน 
6. สิ่งที่เป็นจุดสำคัญ (ไฮไลท์) ในงาน 
ทุกกิจกรรมคือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญ และต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็น  แต่ถ้าเป็นในวันงานจริง ต้องการให้ทุกคนได้ดูการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด เพราะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของลูกดาราทุกคน ตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยมีการแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 
เนอร์สเซอรี่  อนุบาล ๑ และอนุบาล ๒   ทำหน้าที่มอบมาลัยกรให้กับพระสังฆราช และพระคาร์ดินัล 
นักเรียนอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4   ร่วมแสดงในพิธีเปิด
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 
7.  เนื้อหาที่ใช้ในการแสดง 
การแสดงแบ่งเป็น ๒ ชุด ดังนี้
๑. ชุด “คุณธรรม ๑๒ ประการ”  แสดงโดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ – ประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 803 คน  เป็นการเต้นประกอบเพลง คุณธรรม ๑๒ ประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคน
๒. ชุด “เฉลิมฉลอง ๘๐ ปีดาราสมุทร”  แสดงโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน 3,428 คน  เป็นการสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของโรงเรียน ความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลา ๘๐ ปี  อุดมการณ์ในการจัดการศึกษา พันธกิจ  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์โรงเรียน  อัตลักษณ์นักเรียน และร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารศูนย์สรรพปัญญา  และแปรอักษรเป็นคำว่า “80 ปี ดาราสมุทร”

(นายสมชาย  พันนุช : นายกสมาคมผู้ปกครองและครู) 
8. การมีส่วนร่วมของสมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมผู้ปกครองและครู เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษ เฉลิมฉลอง 80 ปีดาราสมุทร ดังนี้
1. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโอกาส “วันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า”
โดยสมาคมฯ เห็นถึงความสำคัญของแรงจูงใจเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามความสามารถที่เขามี จึงจัดกิจกรรมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ  โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง  และในโอกาสพิเศษนี้  ได้เพิ่มรางวัลเป็นพิเศษให้กับนักเรียนที่เป็นจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบริการชุมชน และนักเรียนที่ทำความดีเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันและเป็นต้นแบบแก่นักเรียนคนอื่น 
2. การจัดกิจกรรม “ครอบครัวดาราสมุทร เดินเพื่อสุขภาพการกุศล” (Darasamutr Family Walk Rally)  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ในปีนี้  เพื่อจัดหาทุนส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะพิเศษ
3. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ คือ การทาสีอาคาร 40 ปี  เพื่อให้มีความสวยงาม และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น  โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วน 
4. สนับสนุนการอบรมด้านทักษะชีวิตให้กับนักเรียน โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น การป้องกันตนเองจากภัยสาธารณะ  การใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ (E-commerce)   การอบรมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน  

(บาทหลวงยอด  เสนารักษ์)
๙. เชิญชวนมาร่วมงาน  
เชิญชวนทุกท่าน ผู้บริหารเก่า  ศิษย์เก่า  ครูเก่า  ผู้ปกครอง  นักเรียน  หน่วยงาน องค์กร  มาร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนดาราสมุทร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๘๐ ปี  และเปิดอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global Learning Centre) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและสันทนาการ ซึ่งเป็นสิ่งแทนคำขอบคุณจากโรงเรียนดาราสมุทร ที่จะมอบให้กับทุกท่าน 

10. ขอบคุณผู้มาร่วมแถลงข่าว
ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และนักเรียนทุกคน ที่มาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศแห่งความยินดีนี้  ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน อวยพรให้กับทุกคน ให้มีสุขภาพแข็งแรง และร่วมกันขับเคลื่อนครอบครัวดาราสมุทรของเราให้ก้าวหน้าต่อไป  .. ขอขอบคุณ 
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563